Diferencia entre revisiones de «El Timeo (La Atlántida)»

1707 bytes añadidos ,  hace 11 años
Actualizando
(Revertidos los cambios a la última edición de Silvester y Díaz-Montexano... Segundo intento... Se debe respetar la edición original del autor, que es bilingüe...)
(Actualizando)
<td bgcolor="#ffcc99" width="50%">
<p><big><i>[24δ] "... πολλὰ μὲν οὖν ὑμῶν καὶ μεγάλα ἔργα τῆς πόλεως τῇδε γεγραμμένα θαυμάζεται, πάντων μὴν [24ε] ἓν ὑπερέχει μεγέθει καὶ ἀρετῇ: λέγει γὰρ τὰ γεγραμμένα ὅσην ἡ πόλις ὑμῶν ἔπαυσέν ποτε δύναμιν ὕβρει πορευομένην ἅμα ἐπὶ πᾶσαν Εὐρώπην καὶ Ἀσίαν, ἔξωθεν ὁρμηθεῖσαν ἐκ τοῦ Ἀτλαντικοῦ πελάγους. τότε γὰρ πορεύσιμον ἦν τὸ ἐκεῖ πέλαγος: νῆσον γὰρ πρὸ τοῦ στόματος εἶχεν ὃ καλεῖτε, ὥς φατε, ὑμεῖς Ἡρακλέους στήλας, ἡ δὲ νῆσος ἅμα Λιβύης ἦν καὶ Ἀσίας μείζων, ἐξ ἧς ἐπιβατὸν ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους τοῖς τότε ἐγίγνετο πορευομένοις, ἐκ δὲ τῶν νήσων [25α] ἐπὶ τὴν καταντικρὺ πᾶσαν ἤπειρον τὴν περὶ τὸν ἀληθινὸν ἐκεῖνον πόντον. τάδε μὲν γάρ, ὅσα ἐντὸς τοῦ στόματος οὗ λέγομεν, φαίνεται λιμὴν στενόν τινα ἔχων εἴσπλουν: ἐκεῖνο δὲ πέλαγος ὄντως ἥ τε περιέχουσα αὐτὸ γῆ παντελῶς ἀληθῶς ὀρθότατ᾽ ἂν λέγοιτο ἤπειρος. ἐν δὲ δὴ τῇ Ἀτλαντίδι νήσῳ ταύτῃ μεγάλη συνέστη καὶ θαυμαστὴ δύναμις βασιλέων, κρατοῦσα μὲν ἁπάσης τῆς νήσου, πολλῶν δὲ ἄλλων νήσων καὶ μερῶν τῆς ἠπείρου: πρὸς δὲ τούτοις ἔτι τῶν ἐντὸς τῇδε [25β] Λιβύης μὲν ἦρχον μέχρι πρὸς Αἴγυπτον, τῆς δὲ Εὐρώπης μέχρι Τυρρηνίας. αὕτη δὴ πᾶσα συναθροισθεῖσα εἰς ἓν ἡ δύναμις τόν τε παρ᾽ ὑμῖν καὶ τὸν παρ᾽ ἡμῖν καὶ τὸν ἐντὸς τοῦ στόματος πάντα τόπον μιᾷ ποτὲ ἐπεχείρησεν ὁρμῇ δουλοῦσθαι. τότε οὖν ὑμῶν, ὦ Σόλων, τῆς πόλεως ἡ δύναμις εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους διαφανὴς ἀρετῇ τε καὶ ῥώμῃ ἐγένετο: πάντων γὰρ προστᾶσα εὐψυχίᾳ καὶ τέχναις ὅσαι κατὰ πόλεμον, [25ξ] τὰ μὲν τῶν Ἑλλήνων ἡγουμένη, τὰ δ᾽ αὐτὴ μονωθεῖσα ἐξ ἀνάγκης τῶν ἄλλων ἀποστάντων, ἐπὶ τοὺς ἐσχάτους ἀφικομένη κινδύνους, κρατήσασα μὲν τῶν ἐπιόντων τρόπαιον ἔστησεν, τοὺς δὲ μήπω δεδουλωμένους διεκώλυσεν δουλωθῆναι, τοὺς δ᾽ ἄλλους, ὅσοι κατοικοῦμεν ἐντὸς ὅρων Ἡρακλείων, ἀφθόνως ἅπαντας ἠλευθέρωσεν. ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ σεισμῶν ἐξαισίων καὶ κατακλυσμῶν γενομένων, μιᾶς [25δ] ἡμέρας καὶ νυκτὸς χαλεπῆς ἐπελθούσης, τό τε παρ᾽ ὑμῖν μάχιμον πᾶν ἁθρόον ἔδυ κατὰ γῆς, ἥ τε Ἀτλαντὶς νῆσος ὡσαύτως κατὰ τῆς θαλάττης δῦσα ἠφανίσθη: διὸ καὶ νῦν ἄπορον καὶ ἀδιερεύνητον γέγονεν τοὐκεῖ πέλαγος, πηλοῦ κάρτα βραχέος ἐμποδὼν ὄντος, ὃν ἡ νῆσος ἱζομένη παρέσχετο. ..."</i></big><br>
<p><big><i>[24d] "... polla men oun humôn kai megala erga tês poleôs têide gegrammena thaumazetai, pantôn mên [24e] hen huperechei megethei kai aretêi: legei gar ta gegrammena hosên hê polis humôn epausen pote dunamin hubrei poreuomenên hama epi pasan Eurôpên kai Asian, exôthen hormêtheisan ek tou Atlantikou pelagous. tote gar poreusimon ên to ekei pelagos: nêson gar pro tou stomatos eichen ho kaleite, hôs phate, humeis Hêrakleous stêlas, hê de nêsos hama Libuês ên kai Asias meizôn, ex hês epibaton epi tas allas nêsous tois tote egigneto poreuomenois, ek de tôn nêsôn [25a] epi tên katantikru pasan êpeiron tên peri ton alêthinon ekeinon ponton. tade men gar, hosa entos tou stomatos hou legomen, phainetai limên stenon tina echôn eisploun: ekeino de pelagos ontôs hê te periechousa auto gê pantelôs alêthôs orthotat' an legoito êpeiros. en de dê têi Atlantidi nêsôi tautêi megalê sunestê kai thaumastê dunamis basileôn, kratousa men hapasês tês nêsou, pollôn de allôn nêsôn kai merôn tês êpeirou: pros de toutois eti tôn entos têide [25b] Libuês men êrchon mechri pros Aigupton, tês de Eurôpês mechri Turrênias. hautê dê pasa sunathroistheisa eis hen hê dunamis ton te par' humin kai ton par' hêmin kai ton entos tou stomatos panta topon miai pote epecheirêsen hormêi doulousthai. tote oun humôn, ô Solôn, tês poleôs hê dunamis eis hapantas anthrôpous diaphanês aretêi te kai rhômêi egeneto: pantôn gar prostasa eupsuchiai kai technais hosai kata polemon, [25c] ta men tôn Hellênôn hêgoumenê, ta d' autê monôtheisa ex anankês tôn allôn apostantôn, epi tous eschatous aphikomenê kindunous, kratêsasa men tôn epiontôn tropaion estêsen, tous de mêpô dedoulômenous diekôlusen doulôthênai, tous d' allous, hosoi katoikoumen entos horôn Hêrakleiôn, aphthonôs hapantas êleutherôsen. husterôi de chronôi seismôn exaisiôn kai kataklusmôn genomenôn, mias [25d] hêmeras kai nuktos chalepês epelthousês, to te par' humin machimon pan hathroon edu kata gês, hê te Atlantis nêsos hôsautôs kata tês thalattês dusa êphanisthê: dio kai nun aporon kai adiereunêton gegonen toukei pelagos, pêlou karta bracheos empodôn ontos, hon hê nêsos hizomenê parescheto. ..."</i></big><br>
 
</p>
<p><span style="font-style: italic;">
 
[24d] "... Muchas en realidad y grandes son las obras de vuestra ciudad que son una maravilla, según lo registrado; pero entre todas [24e] destaca una por su magnitud y excelencia. En efecto, nuestros escritos refieren cómo fue que vuestra ciudad detuvo una vez a la potencia que con orgullo -hybrei- avanzaba al mismo tiempo sobre toda Europa y Asia (Menor), partiendo de fuera, desde el brazo de mar -o piélago- del Atlántico. Entonces era posible atravesar aquel brazo de marpiélago, puesporque tenía una tierra insular delante de la boca que vosotros nombráis, según dais a conocer, Columnas de Hércules; la tierra insular que alera mismomás tiempograndiosa eraen depoder que la Libia y tan grande comoel Asia (Menor) -o Anatolia-, y desde la que se asciende hacia otras tierras insulares, que los de entonces podían pasar, y también desde estas tierras insulares [25a] hacia toda esta tierra firme de enfrente que rodea a ese mar verdadero. Por otra parte, lo que está dentro de la boca que mencionamos, aparece como un puerto estrecho a cualquiera que navegue hacia dentro (hacia el interior del Mediterráneo). Pero este brazo de marpiélago realmente rodea por completo a la misma tierra que en verdad -justamente- es denominada como tierra firme. En cuanto a la tierra insular Atlántida, esta era grandiosa, confederada, maravillosa y poderosa; de reyes que gobernaban, además de en toda la tierra insular en muchas otras tierras insulares y regiones de la tierra firme, y también sobre estas -regiones- del interior, hacia acá, que son las primeras de [25b] Libia, por un lado, hasta cerca de Egipto, y las de Europa hasta la Tirrenia (península itálica). Toda esta confederación sometió a la fuerza por un lado a vosotros, y por el otro a nosotros, y a todos los lugares del interior de la boca (del Mediterráneo) sometió a la misma vez con un ataque esclavizador. En ese momento, ¡o Solón!, realmente vuestra poderosa ciudad fue ante todos los hombres diáfana y excelente, y se hizo valiente;, poniéndose al frente de todos en el coraje y las técnicas sobre la guerra, [25c] mientras que por otra parte fue líder también de los helenos, y aunque la misma se vio forzada a quedarse sola cuando los demás se separaron, al producirse los riesgos más extremos, no obstante, fue la dominadora de los que estaban sobre la armada (atlante), a la cual detuvo. A los que aún no éramos esclavos nos evitó ser esclavos, a los demás, a cuantos habitan hacia dentro de los confines de los HeráclidesHércules (en el Mediterráneo), generosamente -a todos- liberó. Posterior al tiempo de los seísmos excesivos y de los cataclismos originados, [25d] en un día y una noche terriblemente penosa, la clase guerrera vuestra, toda a la vez, se ocultó bajo la tierra; mientras que, de la misma manera,y la tierra insular de la Atlántida, de forma similar, debajo de la mar desapareció; por ello ahora es intransitable e inescrutable la salida por aquél brazopiélago de marfango, de extremospoca bajíos de fangoprofundidad, que es un auténtico impedimento que la tierra insular produjo al asentarse. ...".</span><br></p>
<hr>
<p align="left"><i>- Traducción al castellano desde el Griego, Georgeos Díaz-Montexano (2000-2005). </i>